Áhættustjórnun

Áhætta er samofin allri starfsemi Landsbankans og öflug og traust áhættustjórnun er því lykilþáttur í rekstri bankans. Áhættustjórnun felur í sér greiningu, mat, upplýsingagjöf og stýringu á öllum áhættuþáttum.

Fjallabak

Áhættumælingar og mat bankans á mikilvægustu áhættuþáttum er almennt jákvætt og allir helstu áhættumælikvarðar voru innan áhættuvilja í árslok 2023. Vanskil í útlánasafni bankans eru áfram í lágmarki, fjármögnun bankans er traust og lausafjár- og eiginfjárstaða bankans er sterk.

Útlánaáhætta er umfangsmesta áhætta bankans og nemur 89% af áhættugrunni bankans. Bókfært virði útlána til viðskiptavina jókst um 87 milljarða króna á liðnu ári og var vöxtur bæði í útlánum til fyrirtækja og einstaklinga.

Næst umfangsmesta áhættan í rekstri bankans er rekstraráhætta, en þar undir falla fjölmargir áhættuþættir. Ein megináhersla bankans hefur verið að verja viðskiptavini fyrir netárásum sem eru áfram vaxandi ógn. Bankinn hefur uppfyllt ISO 27001 vottun um upplýsingaöryggi í rúm 15 ár og er vottunin, ásamt fræðslu um upplýsingaöryggi til starfsfólks og viðskiptavina, ein af meginstoðum varna bankans þegar kemur að netöryggi.

Í árslok 2023 var eiginfjárhlutfall bankans 23,6% sem er vel yfir gildandi eiginfjárkröfum (20,2%).

Lausafjárstaða bankans var mjög sterk í árslok og lausafjárhlutföll vel umfram lögbundin mörk og innri áhættumörkum bankans. Hlutfall heildarlausafjárþekju var 181% í árslok, 129% í íslenskum krónum og 1.499% í evrum.

Mat er lagt á áhættuþætti í rekstri bankans með ýmsum mælikvörðum, eftir umfangi þeirra og eðli, og mælikvarðarnir mynda grunn fyrir áhættumörk, greiningu áhættuþátta, upplýsingagjöf og stjórnun áhættu. Sameiginleg mæling allra áhættuþátta er innra mat bankans á eiginfjárþörf sem ætlað er að mæta óvæntu tapi í rekstri bankans. Á árinu 2023 voru niðurstöður innra mats bankans á eiginfjárþörf umtalsvert lægri en eiginfjárkröfur bankans.

Áhættustefna Landsbankans

Landsbankinn hefur sett sér áhættustefnu með það að markmiði að setja umgjörð um áhættustjórnun og áhættuvilja bankans, sem er undirstaða langtímaarðsemi og stöðugleika. Stefna bankans tekur líka til innleiðingar á áhættumenningu, áhættureglna og stjórnskipulags sem skilgreinir ábyrgð og eftirfylgni við áhættustjórnun.

Allir mikilvægustu áhættuþættir í starfsemi bankans eru skilgreindir, metnir og mældir, hvort sem þeir eru fjárhagslegir eða ófjárhagslegir. Mikilvægustu áhættuþættir bankans eru útlánaáhætta, markaðsáhætta, lausafjáráhætta, samþjöppunaráhætta, rekstraráhætta, viðskiptaáhætta, lagaleg áhætta, orðsporsáhætta, háttsemisáhætta, hlítingaráhætta, upplýsingaöryggisáhætta, gagnaáhætta, líkanaáhætta og loftslagsáhætta.

Innra stjórnskipulag Landsbankans lýsir ákvörðunarferli um helstu áhættuþætti, heimildum til ákvarðana- og áhættutöku, eftirfylgni og eftirliti bankaráðs, bankastjóra og einstakra nefnda bankans.

Bankaráð hefur samþykkt áhættuvilja sem endurspeglar áhættustefnu bankans og er stjórntæki til að stýra áhættutöku auk þess að skilgreina markmið um heildaráhættu í starfsemi bankans. Áhættuviljinn er endurskoðaður að lágmarki árlega.

Virkt innra eftirlit

Virkt innra eftirlit er einn af hornsteinum öflugrar áhættustjórnunar og er ætlað að stuðla að því að bankinn starfi í samræmi við áhættustefnu og áhættuvilja.

Innra eftirlit er ferli sem er mótað af stjórnendum og starfsfólki bankans og felur í sér allar þær aðgerðir sem gripið er til með það að markmiði að styðja við, stjórna, takmarka eða vakta tiltekna starfsemi og styðja þannig bankann í að ná settum markmiðum.

Þá leggur Landsbankinn áherslu á góð og uppbyggjandi samskipti við eftirlitsaðila og rétta upplýsingagjöf til þeirra.

Áhættumælikvarðar í áhættuvilja Landsbankans

Megin áhættumælikvarðar bankans koma fram hér að neðan en auk þeirra leggur bankinn mat á og mælir ýmsa aðra áhættuþætti sem styðja við áhættustjórnun og ákvörðunartöku.

Áhættuþáttur    Mæling
Útlánaáhætta Vænt tap
Meðallíkur á vanefndum
Samþjöppunaráhætta Stærsta áhættuskuldbinding (hlutfall af eigin fé þáttar 1)
Stórar áhættuskuldbindingar alls (hlutfall af eigin fé þáttar 1)
Markaðsáhætta Heildarmarkaðsáhætta
Áhættuþáttur Mæling
Lausafjár- og fjármögnunaráhætta Lausafjárþekja í krónum
Lausafjárþekja í erlendum myntum
Lausafjárþekja í evrum
Lausafjárþekja alls
Fjármögnunarþekja alls
Eiginfjáráhætta Eiginfjárhlutfall alls
Rekstraráhætta Raunbreyting áhættugrunns
Arðsemi Arðsemi eigin fjár eftir skatta

Ítarlegri upplýsingar í áhættuskýrslu

Landsbankinn gefur út áhættuskýrslu þar sem gerð er ítarleg grein fyrir öllum áhættuþáttum bankans og þeim aðferðum sem beitt er við mat á áhættu.

Vefkökur

Með því að smella á „Leyfa allar“ samþykkir þú notkun á vefkökum til þess að auka virkni vefsins, greina vefnotkun og aðstoða við markaðssetningu.

Nánar um vefkökur